-
Asadabadi Square, 1513737511 Tehran

افتتاح و معرفی عمومی سرويس POI ها و مسير يابی شهرد

افتتاح پروژه نقشه و لايه های پويای شهرداری منطقه شش